WYSZUKAJ W INTERNECIE

              Badania techniczne wykonywane w  SKP polegają na sprawdzeniu , czy pojazd odpowiada warunkom  technicznym oraz czy posiada niezbędne wyposażenie określone w obowiązujących przepisach  ( roz porządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. Dz.U.    nr 32 , poz. 262 , z późniejszymi zmianami ). Wszystkie czynności , które wykonuje diagnosta w trakcie badania technicznego , zgodne są z Załącznikami nr 1 i nr 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 września 2009 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów ( Dz.U. nr 155 poz. 1232 ).